Portal d’ofertes de feina de Bellpuig i Comarca

Termes i Condicions del Portal Feina Bellpuig Online

Termes i Condicions del Centre Bellpuig Online

 1. Condicions generals d’utilització Compradors

Preàmbul

Bellpuig Online posa en marxa, a https://bellpuigonline.net i https://feina.bellpuigonline.net (d’ara en endavant “Webs”), un mercat virtual (MarketPlace) que permetrà a Compradors (a partir d’ara “Compradors” o “Tu”), després inscripció, posar-se en contacte a través de la seva intermediació, amb Empreses, serveis y botigues, professionals, també inscrits a la web (a partir d’ara “venedors”), per tal de comprar Productes , serveis u ofertes (a partir d’ara ” productes “) proposats a un preu inicial tancat (d’ara en endavant el” Servei “) i també publicar ofertes de feina al portal. Entre els Productes de segona mà, es venen Productes anomenats recondicionats. Es tracta, per exemple, de Productes d’exposició o devolucions de clients que hauran estat trets del seu embalatge d’origen i manipulats. L’estat dels Productes recondicionats és com nou. Han estat provats i recondicionats pel servei tècnic i per això es beneficien de les garanties definides pel Venedor. S’envien amb tots els seus accessoris en un nou embalatge neutre o en l’embalatge d’origen si aquest està en perfecte estat.
Per utilitzar el servei, el comprador ha d’acceptar les presents Condicions generals d’utilització comprador (a partir d’aquí les “CGU comprador”), sense restricció ni reserva. Aquesta acceptació es concreta mitjançant un clic de validació durant la seva inscripció al Servei. Les vendes realitzades a través de la intermediació de Servei entre els Compradors i venedors es regeixen per les Condicions generals de venda de Servei (a partir d’aquí les “CGV”), les quals també han de ser acceptades pel comprador durant cada compra.

 objecte

Les presents CGU comprador tenen com a objectiu definir les Condicions en què Https://bellpuigonline.net  posa a disposició dels Compradors, dins el Servei, eines tecnològiques utilitzades per comprar Productes a través dels venedors.

 1. Descripció de el Servei

El Servei es constitueix d’un conjunt d’eines que permeten als Compradors inscriure a la web, posar-se en contacte amb els venedors per realitzar comandes de Productes, confirmar la recepció dels Productes i comunicar-se entre ells amb ajuda d’una eina de missatgeria posada a seva disposició. També s’integra un sistema de valoració que permet al comprador avaluar la qualitat del seu tracte amb els venedors. Les transaccions efectuades via el Servei per necessitats de la compra dels productes es tramiten directament entre el Comprador i el Venedor. Https://bellpuigonline.net  en cap cas és un revenedor dels Productes proposats pels venedors, a través de la intermediació de el Servei. A causa d’això, els Productes comprats via el servei no poden retornar ni canviar-se a https://bellpuigonline.net.
No obstant això, preocupada per millorar la qualitat dels seus Serveis i per millor seleccionar els seus col·laboradors, Https://bellpuigonline.net  et demana que ens facis arribar tots els comentaris i suggeriments pel que fa a la qualitat de les transaccions realitzades a través de la intermediació de el Servei. Per a això, Https://bellpuigonline.net  posa a la teva disposició la següent adreça electrònica: info@bellpuigonline.net. En el cas en què no es respectin les presents Condicions generals d’utilització, Https://bellpuigonline.net  es reserva el dret de bloquejar de manera temporal o permanent l’accés al servei al comprador implicat. Cada comprador es compromet a tancar les compres de bona fe.

Atès que Bellpuig Online no és el venedor, no és aplicable la Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant “LGDCU”) entre Bellpuig Online i els compradors.

 1. Accés a el Servei

L’accés a el Servei pels Compradors està reservat a una utilització estrictament personal. Quan utilitza el Servei, el comprador declara actuar a títol privat.
A més de l’acceptació de les presents CGU comprador, l’accés al servei està subordinat a l’obertura d’un compte per la web. Per això, hauràs proporcionar-nos les dades que permeten la teva identificació. Durant l’obertura d’aquest compte, et compromets a proporcionar només informació exacta, i ha informar sense demora a Https://bellpuigonline.net  de tot canvi que ens afecti, utilitzant l’eina de missatgeria posada a la teva disposició en el marc de el Servei, o modificant-t’ho al teu perfil de comprador.
Per utilitzar el servei, has d’utilitzar l’usuari i la contrasenya creats durant l’obertura del teu compte. Et compromets a conservar-los en secret i ha no divulgar-les a tercers, ja que seràs l’únic responsable de l’accés al servei gràcies al teu usuari i contrasenya, excepte prova d’una utilització fraudulenta que no et fos imputable.
En cas de pèrdua, de pirateig o d’utilització fraudulenta del teu usuari i / o de la contrasenya, et compromets a advertir immediatament el Servei d’atenció el client Https://bellpuigonline.net.

 1. Preu de el Servei

L’obertura d’un compte i la utilització de Servei són gratuïtes (excepte costos eventuals de la connexió, en què el preu depèn del teu operador de dades, sense obligació de compra per la web).
Tan sols es pagaria la compra de Productes a Bellpuig Online, en els termes previstos en les Condicions previstes en les CGV.

 1. dades personals

L’informem que les seves dades seran tractades per Bellpuig Online ( a partir d’ara “Ponent Online”) que actuarà en qualitat de responsable del tractament dels mateixos. Les finalitats d’aquests tractaments són el manteniment de la relació comercial i els serveis oferts o contractats associats a aquesta relació. També es realitzarà l’enviament de comunicacions comercials de productes i serveis tant de PONENT ONLINE com de tercers (Empreses, serveis, botigues).
La base legitimadora d’aquests tractaments és la pròpia obligació comercial.
La base legitimadora de l’enviament de comunicacions comercials tant pròpies com de tercers, és el propi consentiment explícit recollit en aquest mateix document. Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació comercial i posteriorment, sempre que el client no hagi exercit el seu dret de supressió, seran conservats tenint en compte els terminis legals que resultin d’aplicació en cada cas concret, tenint en compte la tipologia de les dades, així com la finalitat del tractament.
PONENT ONLINE no realitza cessions de les dades de caràcter personal dels seus clients a cap altra entitat, llevat obligació legal que així ho disposi.
PONENT ONLINE garanteix a titular l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de via electrònica en els formularis disposats a  https://bellpuigonline.net /
Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot dirigir-se a la Política de privacitat de PONENT ONLINE, allotjada a la pàgina web  https://bellpuigonline.net  .
Així mateix, l’informem que PONENT ONLINE ha nomenat un encarregat de Protecció de Dades, que podrà contactar a través de https://bellpuigonline.net /  per a qualsevol informació addicional al respecte.

 1. propietat intel·lectual

6.1 – Tots els textos, comentaris, obres de referència, il·lustracions, obres i imatges reproduïdes o representades a la web estan estrictament reservades en concepte de dret d’autor així com en concepte de la propietat intel·lectual, l’ús es troba cedit a PONENT ONLINE, durant tot el temps que abasti la protecció d’aquests drets ia tot el món. Referent a això i d’acord amb les disposicions de la Llei de propietat intel·lectual, tan sols està autoritzada la seva utilització per a un ús privat, sota reserva de possibles Disposicions diferents, fins i tot més restrictives, de la Llei de propietat intel·lectual. Tota reproducció, representació, modificació o adaptació total o parcial del Web i / o de tot o part dels elements que es trobin en la web o que s’incorporin està estrictament prohibida.
6.2.- Si algun producte dels comercialitzats a través d’aquest servei estigués subjecte a protecció intel·lectual o industrial, el venedor serà l’únic responsable de l’eventual incompliment d’aquests drets, exonerant a PONENT ONLINE de qualsevol reclamació que es pogués originar per l’incompliment.

 1. responsabilitat

La Responsabilitat Https://bellpuigonline.net  cap al comprador només es donarà per fets que li fossin directament imputables a PONENT ONLINE i que li causessin un perjudici al comprador directament causat per aquests fets comesos per PONENT ONLINE.
PONENT ONLINE no serà responsable per cap perjudici que se li pugui causar al comprador i en els quals PONENT ONLINE hagi pogut intervenir de manera indirecta.
PONENT ONLINE tampoc tindrà cap tipus de responsabilitat pels perjudicis que se li puguin ocasionar al comprador amb motiu de el mal ús que aquest pugui realitzar de Servei o de qualsevol error per part seva. Tampoc serà responsable PONENT ONLINE per fets imputables a un tercer a el Servei.
PONENT ONLINE no serà responsable, en cap concepte, dels continguts que els compradors i / o venedors puguin incorporar a la pàgina web propietat de PONENT ONLINE, sobretot pel que fa a la descripció de Productes o les apreciacions que els Compradors fan dels venedors , dels productes, dels preus, etc.
Finalment, Https://bellpuigonline.net  declina tota responsabilitat pel que fa a les vendes que tanquen els Compradors a través del seu Servei, amb els venedors, de la relació PONENT ONLINE és totalment aliena. Tota queixa relativa als productes en si, comentaris que figurin en la descripció dels Productes o als enviaments de Productes serà redirigida cap al Venedor en cada cas, qui assumirà completament l’única Responsabilitat a aquest títol.
El comprador és l’únic responsable de la utilització que fa de el Servei, sobretot de les apreciacions i / o valoracions que es fan per la Web dels venedors, i per aquest motiu, exonera PONENT ONLINE de qualsevol reclamació que es derivi per aquests fets , així com s’obliga a indemnitzar PONENT ONLINE per qualsevol reclamació que aquesta pugui rebre de qualsevol tercer o administració derivada dels fets o per qualsevol utilització que faci el comprador de la pàgina de Https://bellpuigonline.net.

 1. nul·litat parcial

Si una o diverses estipulacions de les presents CGU comprador es consideren no vàlides o són declarades com a tal en aplicació d’una llei, d’un reglament o d’una decisió definitiva d’una jurisdicció competent, les altres estipulacions conservaran tota la seva força i tot el seu abast.

 1. Llei aplicable

Les presents CGU comprador estan sotmeses a el dret espanyol. Per a la resolució de tot litigi relatiu a la seva interpretació i / o al seu execució les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Madrid cabdal, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, excepte el fur competent en cas de consumidors.

 1. Condicions generals d’utilització venedors

En el cas que siguis venedor, per conèixer les condicions generals d’utilització de venedors pots posar-te en contacte amb el nostre equip comercial a través del compte de correu electrònic: info@bellpuigonline.net

 1. Condicions generals de venda

Preàmbul

Les presents Condicions generals de venda (a partir d’aquí les “CGV”) s’apliquen en complement, pel que fa els Compradors, de les CGU Compradors i, pel que fa als Venedors, de les CGU Venedors, en les quals estan definits els termes en majúscules en les presents CGV.
Les CGV s’apliquen a totes les vendes de Productes realitzades a través de la intermediació de Servei entre el Venedor i el Comprador. Tenen com a funció intervenir entre els Venedors i els Compradors de Productes, excloent aquelles que entaulin entre els Compradors i https://bellpuigonline.net  o entre els venedors i https://bellpuigonline.net .

Les relacions entre els Compradors i https://bellpuigonline.net  estan regides per les CGU comprador.
Les relacions entre els venedors i https://bellpuigonline.net  estan regides per les CGU Venedor.
https://bellpuigonline.net  no és el Venedor dels Productes comprats a través de la intermediació de el Servei; tan sols el Venedor, el nom s’indica en la fitxa descriptiva de cada Producte, és el contractant del comprador per la compra dels anomenats Productes.
PONENT ONLINE no forma part d’aquest contracte i no assumeix cap responsabilitat per això. Les transaccions efectuades per la compra es tramiten directament entre el comprador i el venedor. A Bellpuig Online els productes són oferts per tercers, de manera que no els són aplicables les ofertes o les promocions que PONENT ONLINE disposi en la seva pròpia pàgina web, i PONENT ONLINE no serà responsable dels productes oferts ni de la garantia dels mateixos. El venedor és el responsable de la informació relativa als productes i serveis, de compliment del contracte i de la seva conformitat amb la normativa aplicable.
Per tant, els productes no podran retornar ni canviar-se a través de  https://bellpuigonline.net  o per una botiga física PONENT ONLINE. Per tot això, PONENT ONLINE no serà responsable, davant de ningú, dels productes venuts pel venedor a través d’aquest servei, no sent-li aplicable, per tant, la LGDCU.

 1. Formalització del contracte de venda entre el Comprador i el Venedor
 • 1) Els Productes i serveis es presenten a la web amb una descripció que informa el comprador les característiques essencials i el seu preu.
 • 2) El comprador selecciona el o els productes i serveis que vol comprar.
 • 3) Confirma els Producte (s) o serveis,  triat (s) i llegeix i accepta les presents CGV per un clic de validació.
 • 4) El comprador rep un correu electrònic de confirmació de la seva comanda.
 • 5) S’informa el Venedor per https://bellpuigonline.net  que un o diversos Productes que ha pujat a la web tenen una sol·licitud de comanda.
 • 6) El Venedor es compromet a confirmar i / o invalidar la disponibilitat del (dels) Producte (s) o servei (s) sol·licitat (s) pel comprador en un termini dels 1 dia laborable següent a la informació rebuda segons el punt 5).
  En el cas en què un mateix Producte o servei, sigui objecte d’una comanda per diversos Compradors a el mateix temps, i en funció de la disponibilitat d’aquest producte (producte especial, únic, etc.), aquest només es vendrà a el primer comprador que gravi la seva demanat. En aquest moment es invalidarà la comanda de la resta de compradors, notificar-ho així als mateixos. En cas de rebuig de la comanda, PONENT ONLINE no assumirà cap responsabilitat subsidiària o solidària.
 • 7) Un cop la disponibilitat del (dels) Producte (s) o servei (s) és confirmada o invalidada pel Venedor, s’envia un correu electrònic al comprador per informar-li de la disponibilitat o no del (dels) Producte (s) sol·licitat (s ).
 • 8) Un cop confirmada la disponibilitat, el Venedor es compromet fermament a enviar les Productes en el termini establert i a el comprador se li cobrarà l’import de la comanda.
  En absència de confirmació de la disponibilitat de l'(dels) Producte (s) en el termini establert en el punt 6), el contracte tancat entre el Comprador i el Venedor s’anul·la automàticament i cadascuna de les parts és alliberada de les seves obligacions. En concret, s’assegura al comprador que no se li efectuarà aquest càrrec en el seu compte bancari.
  No obstant això, només es donarà aquesta circumstància en els casos de no disponibilitat dels productes.
 • 9) En cas de confirmació de la disponibilitat de tot o part dels Productes o serveis sol·licitats pel comprador, els anomenats Productes o serveis seran expedits pel Venedor seguint les modalitats fixades en l’article 3.
 • 10) El Comprador de ser confirmats sense demora a “El meu compte” la correcta recepció de cada Producte sol·licitat. Per defecte, el Producte serà considerat com rebut amb caràcter general en un termini de 5 dies, comptant des de la data d’expedició, excepte declaració en contra de comprador.
 • 11) Es sol·licita al comprador que avaluï els resultats del Venedor seguint les modalitats previstes a l’article 7.
 1. Preu i pagament

El preu de compra del Producte o servei és fixat pel Venedor. S’esmenta en euros IVA INCLÒS en la fitxa descriptiva, excepte les despeses d’enviament, els quals s’afegiran abans de la validació de la comanda. Actualment l’enviament serà gratuït i es realitzarà dos cops a la setmana.
El pagament de les compres realitzades a través de la intermediació de el Servei s’efectua per targeta bancària, transferència bancaria o altres pagaments vigents en el moment, davant https: //bellpuigonline.net, PONENT ONLINE qui abona l’import corresponent, a nom i al compte del Venedor.

 1. Mètodes i despeses d’enviament

Les modalitats d’enviament següents estan propostes al comprador, en les Condicions definides més avall:

 • enviament ordinari 2 cops per setmana a Bellpuig

Altres Llocs.

 • Enviament certificat (enviament amb nombre de seguiment)
 • Servei Express (enviament amb un termini màxim d’expedició de la comanda de 24/48 hores)
 • Per a tot Producte d’un import inferior o igual a 25 € IVA INCLÒS, l’enviament es realitza segons l’elecció del comprador
 • Per a tot Producte d’un import superior a 25 € IVA INCLÒS, l’enviament es realitza certificat o Servei Express

El Venedor pot negar-se a enviar el Producte sol·licitat en mètode d’enviament normal sigui quin sigui el preu del Producte. En aquest cas, ha de figurar amb claredat aquesta excepció en la descripció associada a aquest Producte. Per defecte, s’apliquen els criteris d’elecció de modalitats d’enviament esmentades en els paràgrafs previs.
El Venedor es compromet a enviar al comprador el o els productes sol·licitat (s) en un termini de 2 dies laborables, següents a la data de confirmació de disponibilitat del / dels Productes sol·licitats. El Venedor es compromet fermament a expedir els Productes o serveis en el termini establert. Els Productes o serveis s’envien a l’adreça indicada pel comprador en «el meu compte» i enviats a les Condicions triades durant la seva comanda. A partir d’aquest moment, és la Responsabilitat única del comprador d’assegurar que la informació que comunica a https://bellpuigonline.net  a aquest efecte és i continua sent correcta, ja que aquesta permetrà rebre els Productes o serveis que compri per la web . Els Productes viatgen a cost i risc del Venedor. PONENT ONLINE no és responsable de la veracitat de les dades publicades a la web pel comprador.

 1. Dret de desistiment

En relació amb PONENT ONLINE, al no ser aquesta la part venedora dels productes o serveis adquirits per aquest mitjà, no li serà d’aplicació la LGDCU.
En cas que el venedor sigui empresari, serà d’aplicació la LGDCU a la relació entre el consumidor i dit empresari, cas en què el Venedor haurà de conferir a el consumidor el dret a desistir del contracte mitjançant la devolució de les seves compres en un termini de 14 dies naturals. En cas de tornar el producte sense el seu embalatge original, el producte es podrà depreciar, productes d’alimentació queden exempts de dret de desistiment, si es podrà reclamar si han estat entregats en mal estat o caducats.  El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què el consumidor o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, va rebre el bé .
En cas que en una mateixa comanda el consumidor hagi adquirit múltiples béns que se li hagin lliurat per separat, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què el consumidor o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, va rebre l’últim d’aquests béns.
En cas que el consumidor hagi adquirit un bé compost per múltiples components o peces, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què el consumidor o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, va rebre l’últim component o material.
En cas que el consumidor hagi contractat el lliurament periòdic de béns durant un termini determinat, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què el consumidor o un tercer indicat per ell, diferent del transportista, va rebre el primer de aquests béns.
Per exercir el dret de desistiment respecte de productes comprats exclusivament a la plataforma https: //bellpuigonline.net, PONENT ONLINE, hauràs de manifestar al Venedor la teva decisió inequívoca de desistir del contracte per a això hauràs de contactar amb el Venedor, qui t’ informarà de la forma d’exercir el citat desistiment així com de les conseqüències de l’exercici d’aquest dret.

 1. Litigis – Queixes

Sense perjudici, si escau dels drets esmentats a l’article 4 precedent, el comprador té la possibilitat d’assenyalar en «El meu compte», en un termini de 21 dies, comptant es de la recepció del Producte o servei, tota reclamació que segueixi els següents criteris: Producte no rebut: el Producte o servei no ha estat rebut pel comprador.

 • Producte no conforme: el Producte o servei rebut no correspon amb el Producte sol·licitat.
 • Producte danyat: el Producte rebut està espatllat superficialment, trencat, en mal estat o malmès.

Els litigis es solucionen directament entre el Comprador i el Venedor, en cas contrari, amb l’ajuda de l’eina de missatgeria posada a la teva disposició en el Servei.
El Comprador i el Venedor hauran d’intentar per tots mitjans arribar a una resolució amistosa del litigi.
Segons el cas, el litigi declarat donarà lloc o bé al reenviament de el Producte o servei sol·licitat o bé a el reemborsament del mateix.
En el cas que el venedor i el comprador tinguin la condició d’empresari i consumidor, respectivament, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 21 de maig de 2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr  i ha través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions.

 1. garanties

En cas que el Venedor sigui professional o empresari, el Venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte o servei. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o ha la resolució de el contracte.
El Venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.
Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui aquest nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat. El consumidor i usuari ha d’informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. L’incompliment d’aquest termini no suposarà la pèrdua de el dret al sanejament que correspongui, sent responsable el consumidor i usuari.

 1. Avaluació dels venedors

https://bellpuigonline.net  posa a disposició dels Compradors mitjans que els permeten avaluar els resultats dels venedors després de la confirmació de la recepció dels Productes o serveis sol·licitats. Aquesta transferència permet als Compradors seleccionar els Productes en els Venedors més seriosos i que millor respecten les Condicions d’utilització de el Servei.
La valoració es realitza seguint criteris d’avaluació i per assignació d’estrella (s) pels Compradors. Referent a això, https://bellpuigonline.net  no assegura cap control de la valoració realitzada pels Compradors; tan sols l’emmagatzema a la web. No obstant això, pot haver d’eliminar sense previ avís, tota valoració el contingut li hagi estat assenyalat com il·lícit. Les avaluacions deixades pel comprador, així com el seu pseudònim, seran visibles per a qualsevol visitant de la web.

 1. dades personals

L’informem que les seves dades seran tractades per PONENT ONLINE (a partir d’ara “PONENT ONLINE”) que actuarà en qualitat de responsable del tractament dels mateixos. Les finalitats d’aquests tractaments són el manteniment de la relació comercial / contractual, realització de comandes i serveis oferts o contractats associats a aquesta relació, i facturació posterior dels mateixos.
La base legitimadora d’aquests tractaments és la pròpia obligació comercial i donar compliment les obligacions legals.
Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació comercial i posteriorment, sempre que el proveïdor no hagi exercit el seu dret de supressió, seran conservats tenint en compte els terminis legals que resultin d’aplicació en cada cas concret, tenint en compte la tipologia de les dades, així com la finalitat del tractament.
PONENT ONLINE no realitza cessions de les dades de caràcter personal dels seus proveïdors a cap altra entitat, llevat obligació legal que així ho disposi.
PONENT ONLINE garanteix a titular l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de via electrònica en els formularis disposats a  https://bellpuigonline.net /
Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot dirigir-se a la Política de privacitat de PONENT ONLINE, allotjada a la pàgina web https://www.bellpuigonline.net/politica-de-privacitat. Així mateix, l’informem que PONENT ONLINE ha nomenat un encarregat de Protecció de Dades que podrà contactar a través de  https://bellpuigonline.net /  per a qualsevol informació addicional al respecte.
En compliment de la condició 5 de les CGU Compradors, el comprador és informat que el conjunt de les dades recollides en el marc de el Servei durant la realització dels mateixos són tractats per PONENT ONLINE amb la finalitat esmentada en aquestes condicions.
La informació i dades dels compradors i venedors s’han de comunicar a l’altra part per tal que es pugui prestar, pel mateix, els serveis contractats i objecte d’aquest Centre Comercial d’empreses, serveis i botigues.
Les parts es comprometen a mantenir la seguretat de les dades de caràcter personal que conserven.

 1. Seguretat

La Web és objecte d’un sistema de seguretat: https://bellpuigonline.net  ha adoptat el procediment de xifrat SSL però també ha reforçat el conjunt dels procediments d’interferència i de encriptat per protegir amb la major eficàcia possible totes les dades sensibles lligats als mètodes de pagament de pagament utilitzats per la web.

 1. nul·litat parcial

Si una o diverses estipulacions de les presents CGV es consideren per no vàlides o declarades com a tal en aplicació d’una llei, d’un reglament o d’una decisió definitiva d’una jurisdicció competent, les altres estipulacions conservaran tota la seva força i tot el seu abast.

 1. Llei aplicable

Les presents CGU comprador estan sotmeses a el dret espanyol. Per a la resolució de tot litigi relatiu a la seva interpretació i / o al seu execució les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, excepte el fur competent en cas de consumidors.