Portal d’ofertes de feina de Bellpuig i Comarca

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta política de privacitat, REDCOMDIS, S.L.- PONENT ONLINE (en endavant, “PONENT ONLINE” ) informa els usuaris (en endavant, el “Usuari” o “Usuaris” ) de la pàgina web www.bellpuigonline.net (en endavant, “lloc web” ) sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal recollides dels Usuaris del lloc web, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a PONENT ONLINE les dades personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre els mateixos en ocasió del seu accés i ús del Lloc Web.

A continuació es detalla tota la informació i les mesures necessàries sobre la protecció de dades, d’acord a l’REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, a partir d’ara RGDP.

S’exposen les dades d’identificació de l’empresa:

REDCOMDIS, S.L.

CIF: B25584046

Domicili Social al carrer Alcalde Sala, n 30, Bellpuig, Lleida

Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, a el Tom 945, Foli 7, Full L-18409, Ins 2.

Tef. 630473514

Email: info@ponentonline.com

Les úniques dades personals a les quals PONENT ONLINE tindrà accés a través del Lloc Web seran  aquells que l’Usuari faciliti voluntàriament i que seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d’ara endavant, ” LOPD”), I la seva normativa de desenvolupament. En aquest sentit, cal que l’Usuari conegui que ja sigui per l’alta i registre en el Lloc Web de cara a poder accedir als serveis i / o productes que s’ofereixen en aquesta, o per fer la compra d’un producte dels oferts en el Lloc Web sense estar registrat, se li demanaran dades de caràcter personal. En els casos i respecte de les dades en què així s’indiqui expressament a l’Usuari, si no les facilita, no podrà accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts.

En compliment de la normativa vigent, PONENT ONLINE  manifesta expressament que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva possible pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

Política de privacitat per rebre dades:

Per tal de protegir les dades d’usuaris i clients ha bellpuigonline.com i per tal de garantir la privacitat dels mateixos, PONENT ONLINE ha revisat els processos corresponents per al tractament de les dades personals, adaptant-lo a la nova normativa comunitària, RGPG entrant en vigor el 25 de maig de 2018.

S’han revisat les mesures de seguretat informàtiques i físiques adaptant-les a les que marquen el Reglament Europeu de Protecció de dades.

S’han realitzat les anàlisis de riscos necessaris, els quals ha aplicat tant a les seves instal·lacions com a la present política de privacitat. L’informem que totes les dades recollides a la pàgina web tucentro.com seran processats per PONENT ONLINE i De conformitat amb el que disposa la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personal, l’Usuari i / o Client queda informat del següent:

  1. INFORMACIÓ BÀSICA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Ponent Online CIF: B25584046

Finalitat: Proporcionar-li informació dels productes que comercialitza PONENT, així com atendre les sol·licituds relacionades amb la prestació de el servei als seus clients, novetats, actualitzacions i promocions.

Legitimació: La base jurídica sobre la legitimació del contracte és el consentiment de l’interessat.

Destinataris: Es cediran dades a tercers: a les botigues a les que pertanyi el producte que hagi comprat l’usuari.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposició de les dades enviant un correu a info@bellpuigonline.com. Per a més informació, pots consultar el punt 5 de la present pàgina.

informació addicional

Podeu consultar més informació addicional i detallada en https://bellpuigomnline.net/avis-legal.

  1. INFORMACIÓ ADDICIONAL
  2. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE L’TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

REDCOMDIS, S.L. (PONENT ONLINE)

CIF nombre B25804536

Domicili Social al carrer Alcalde Sala, n 30, Bellpuig, Lleida

Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, a el Tom 945, Foli 7, Full L-18409, Ins 2.

Tef. 630473514

Email: info@ponentonline.com

  1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Tractament de dades de caràcter personal facilitades a través del Lloc Web

De conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades, PONENT ONLINE, amb domicili Social al carrer Alcalde Sala, n 30, Bellpuig, Lleida, informa a tots els Usuaris del Lloc web que facilitin les seves dades personals que aquests seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de PONENT ONLINE, com a responsable del Lloc Web amb les següents finalitats:

Possibilitar l’accés als serveis i / o productes oferts en el Lloc Web.

Gestionar, mantenir, desenvolupar i controlar la relació contractual amb l’Usuari.

Oferir informació i promocionar els serveis i / o productes oferts en el Lloc Web.

Atendre les consultes o peticions que vostè ens enviï a través del Lloc Web.

Millorar el servei i / o productes que se li ofereixen.

Gestionar el procés de pagament dels serveis i / o productes que s’ofereixen a través del Lloc Web.

Enviament de comunicacions comercials en relació amb els serveis i / o productes del Lloc Web.

Elaboració d’estadístiques d’ús per a anàlisi interna.

Analitzar dades de compra en un període determinat per oferir productes similars o optimitzar el catàleg en línia, així com elaborar perfils o dur a terme processos de segmentació d’usuaris.

Altres finalitats directament relacionades amb les anteriors.

El consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials pot ser revocat per l’Usuari en qualsevol moment mitjançant petició a PONENT ONLINE, a l’adreça recollida a l’inici d’aquesta clàusula, dirigida a el Departament , d’atenció al Client, o bé a l’adreça electrònica  info@bellpuigonline.com

INNOVACIÓ I DESARROLLAMMENT l’informa del caràcter obligatori de la recollida de dades sol·licitades per a la sol·licitud dels serveis oferts a través del Lloc Web, excepte en aquells casos que s’indiqui que és opcional.

L’Usuari es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, reservant PONENT ONLINE el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En el supòsit de produir-se alguna modificació de les dades, PONENT ONLINE sol·licita als Usuaris que ho comuniquin el més aviat possible per tal de mantenir-les actualitzades. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, garanteix que ha recaptat el consentiment exprés del titular d’aquestes dades per procedir a la comunicació dels mateixos a PONENT ONLINE amb les finalitats de tractament que es recullen en aquesta Política de Privacitat.

  1. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES?

Conservarem les dades fins que el client exerciti el seu dret a que les seves dades no es conservin per part de PONENT ONLINE , sempre que no hi hagi una obligació legal que ho impedeixi.

Consentiment de l’interessat: consentiment per part de l’interessat per recollir i tractar les dades necessàries per proporcionar informació dels productes que comercialitza, així com d’altres marques i / o empreses participades per PONENT ONLINE. L’interessat podrà en tot moment retirar el seu consentiment.

  1. TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS?

No es realitzen transferències de dades a tercers països.

  1. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

Accés, rectificació o supressió, oposició, limitació a el tractament, portabilitat de les dades, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment si la legitimació del tractament es basa en aquest paràmetre i la possibilitat que presentin una reclamació davant l’Autoritat de Control quan procedent, així com la manera de exercitar-los a través de mitjans senzills, gratuïts i fàcilment accessibles (correu electrònic, correu postal).

PONENT ONLINE garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels seus drets a accedir, rectificar o suprimir, oposició de les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podrà exercitar materialment els seus drets de la següent manera: enviant-nos un correu a clients @ tucentro.com , indicant en l’assumpte ” Protecció de Dades de Caràcter Personal “.

De conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, aquesta sol·licitud ha de contenir les dades de l’afectat:

Nom i cognoms

Domicili a efectes de notificacions

Fotocòpia de el Document Nacional d’Identitat

Qualsevol altre document, vàlid en dret, que acrediti la seva identitat i petició en què es concreta la sol·licitud.

Per accedir a les teves dades pots fer-ho directament a través de l’enllaç  “El meu compte”  a l’apartat de les meves dades personals, podent descarregar totes les dades que ens hagis facilitat.

Per exercir el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pots fer-ho com s’ha esmentat anteriorment escrivint a info@bellpuigonline.com o si ho prefereixes pots sol·licitar-ho a través del nostre  formulari de contacte .

  1. QUÈ DESTINATARIS REBRAN LES TEVES DADES?

Comunicació de dades

De cara a poder atendre, gestionar i tramitar la compravenda dels productes de les diferents botigues dels centres comercials que comercialitzen els mateixos a través del Lloc Web, resulta imprescindible que les dades personals de l’Usuari siguin cedits

(i)                 a aquelles botigues a les que pertanyi el producte que l’Usuari hagi comprat.

(ii)                al gestor de Bellpuig Online.

(iii)               al propietari dels Centre Bellpuig Online.

Referent a això, vostè consent la cessió de les seves dades amb aquesta finalitat, així com perquè la/les  botiga/es a la/les que pertany el Producte / s que l’Usuari hagi comprat , i perquè Bellpuig Online el gestor de el centre comercial  i / o Bellpuig Online el propietari del centre  puguin enviar comunicacions comercials en relació amb els seus serveis i / o productes.

  1. COM HEM OBTINGUT LES DADES?

Les dades personals que tractem a Bellpuigonline.net procedeixen de la persona interessada Les categories de dades que es tracten són:

dades identificatives

Adreces postals i electròniques

No es tracten categories especials de dades personals.

Activitat a les xarxes socials

PONENT ONLINE, així com els esmentats Centres i les botigues els productes són distribuïts a través del Lloc Web, disposen de perfil en diferents xarxes socials, com ara Facebook, Instagram o Youtube, a què els diferents usuaris de les mateixes poden seguir .

L’Usuari podrà accedir a l’ perfil que correspongui a cadascuna d’aquestes xarxes socials a través d’un enllaç incorporat en el Lloc Web. Per a això, és necessari que l’Usuari estigui registrat prèviament com a usuari de la xarxa social, i per tant, que hi hagi llegit i acceptat prèviament els Termes i Condicions aplicables a la xarxa social.

Les opinions i comentaris realitzats pels Usuaris a altres usuaris en les xarxa social no són publicats al lloc web, figurant únicament en el perfil de l’usuari de la xarxa social a què se li ha enviat  el comentari.

Modificació de la Política de Privacitat

PONENT ONLINE es reserva el dret a modificar, actualitzar i / o adaptar la Política de Privadesa a qualsevol canvi en la legislació aplicable o en la interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o introduir qualsevol canvi que es consideri rellevant o apropiat per part de PONENT ONLINE.

PONENT ONLINE notificarà als Usuaris qualsevol canvi a la Política de Privadesa i ha la Política de Cookies mitjançant un avís al Lloc Web i són aplicables des de la data efectiva